Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005, το ΠΔ 38/2010 και οι Νόμοι 4093/2012 και 4111/2013 έδωσαν, μετά από πολλά χρόνια, μία δίκαιη κατά την άποψή μας λύση σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων κατόχων πτυχίων από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Ο Σύλλογος μας έχει διαχρονικά ενδιαφερθεί για την αναγνώριση των προαναφερομένων τίτλων σπουδών, ενώ έκανε συνεχείς παρεμβάσεις στη Διοίκηση της ΕΤΕ για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, όπως έχει τροποποιηθεί με τους παραπάνω νόμους.

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η Διοίκηση της ΕΤΕ εφαρμόζει πλέον την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στους συναδέλφους, που κατέχουν τίτλους Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Η αναγνώριση απονέμεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα του υπουργείου Παιδείας και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις

Με τον τρόπο αυτό ένα χρόνιο πρόβλημα για πολλούς συναδέλφους βρίσκει τη λύση του, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξή τους και την οικονομική τους αναβάθμιση.

Β) ΛΕΠΕΤΕ

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις των δικαστηρίων που αφορούν στο λογαριασμό επικούρησης θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια βασικά στοιχεία:

Α) Ο ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι ταμείο, δεν έχει νομική υπόσταση. Είναι ένας έντοκος λογαριασμός του οποίου τη διαχειριστική ευθύνη έχει η ΕΤΕ.

Β) Η ΕΤΕ έχει την εγγυητική ευθύνη της πληρωμής του επικουρικού βοηθήματος, άρα όφειλε και οφείλει να καταβάλει τα αναγκαία ποσά.

Γ) Οι εισφορές (9% + 3,5%) στον ΛΕΠΕΤΕ είναι μετεργασιακή παροχή, η οποία παρέχεται ως κίνητρο παραμονής των εργαζομένων στην ΕΤΕ.

Δ) Υπάρχει ευθεία εκ του νόμου αξίωση των δικαιούχων της επικουρήσεως με βάση το άρθρο 11 του Ν1902/1990, όπως ισχύει με την αντικατάσταση του από το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν1976/1991.

Ε) Επίσης υφίσταται ευθεία ενοχική αξίωση εκ της συμβάσεως εργασίας των δικαιούμενων την επικούρηση του ΛΕΠΕΤΕ, λόγω της επιχειρηματικής συνήθειας. Θυμίζουμε ότι ο Κανονισμός λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ και όλες οι διατάξεις που τον διέπουν, αποτελούν όρο των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων της Τράπεζας δεσμευτικό για αυτήν.

ΣΤ) Τις παραπάνω αξιώσεις έχουν όλοι οι εν ενεργεία συνάδελφοι της Τράπεζας, οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν την 01/01/2005, προκειμένου να προστατέψουν το δικαίωμα προσδοκίας τους να λάβουν μετά την αποχώρησή τους από την ΕΤΕ την επικούρηση.

Καλούμε τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ να προχωρήσουν άμεσα σε συζήτηση με τους Συλλόγους των εργαζομένων και των συνταξιούχων για εύρεση λύσης εντός ΛΕΠΕΤΕ. Σημειώνουμε ότι τα ΔΣ της ΕΤΕ (νυν και προηγούμενα) όφειλαν να είχαν ισοσταθμίσει τις ζημιές στον λογαριασμό επικούρησης από τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης του προσωπικού. Ειδάλλως μπορούν να κατηγορηθούν με βαρεία αμέλεια, συμπεριφορά που γεννά συμβατική αλλά και αδικοπρακτική ευθύνη με βάση τις διατάξεις των άρθρων 914 και 919 ΑΚ.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.