ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι, μετά τις εθελούσιες του 2013 και του 2016, η Τράπεζα στερήθηκε τις υπηρεσίες έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού με σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της, αλλά και στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πελατεία της.

Δεδομένου ότι επίκειται και νέα εθελούσια, γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση στην Τράπεζα θα επιδεινωθεί, ο φόρτος εργασίας θα αυξηθεί, οι εργασιακές συνθήκες θα είναι πιεστικές για τους εργαζόμενους και θα υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις στη σωστή εξυπηρέτηση της πελατείας.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη διεκπεραίωση των εργασιών της Τράπεζας ο Επιστημονικός Σύλλογος επαναφέρει την πάγια πρότασή του για προσλήψεις προσωπικού στην ΕΤΕ, που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα με πανελλήνιο δημόσιο διαγωνισμό, μέσω ΑΣΕΠ, τόσο για το Δίκτυο, όσο και για τις Διευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθούν στο ακέραιο, τόσο η αξιοκρατία, όσο και η διαφάνεια, ενώ παράλληλα η Τράπεζα θα ενισχυθεί με νέους ανθρώπους που έχουν προσόντα, δεξιότητες όρεξη για δουλειά και θα συμβάλουν με τις εισφορές τους στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας ταμείων. Επιπλέον θα καλυφθούν οι μακρόχρονες ανάγκες της Τράπεζας σε ανθρώπινο δυναμικό.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως επανειλημμένως έχει τονίσει ο ΣΕΠΕΤΕ, ο Κανονισμός Εργασίας της Τράπεζας είναι ο κορυφαίος θεσμός που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και ρυθμίζει μαζί με τις Συλλογικές Συμβάσεις τις αμοιβές μας. Συνεπώς δεν πρέπει να καταστρατηγείται από την Τράπεζα, πολύ δε περισσότερο να εφαρμόζεται αλά καρτ, ούτε να επιχειρείται από κάποιους η σαλαμοποίησή του. Πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και να τηρείται στο σύνολό του.

Πρωταρχικό ζήτημα για τον ΣΕΠΕΤΕ είναι η ενιαία έκφραση του προσωπικού της Τράπεζας. Δεν νοείται προσωπικό πολλών ταχυτήτων και διαφορετικών αμοιβών. Επειδή λοιπόν υπάρχει μεγάλο έλλειμα στους κανόνες που διέπουν την εργασιακή μας καθημερινότητα, επιβάλλεται να γίνει άμεσα η ένταξη όλων των εργαζομένων στην Τράπεζα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στον Κανονισμό Εργασίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Posted on Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018 (Archive on Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018)
Posted by admin  Contributed by admin